Arbeid på skolen

Denne siden orienterer om skolens mulighet for eget arbeid med ressurser fra ARGUMENT: 

 1. Utviklede ressurser som støtte for elever og lærere i arbeidet.
  1. Plakater og filmer om kritisk tenkning 
  2. Utkast til prinsipper for bruk av plakatene
  3. Nettsider med elevenes læringsressurser
  4. Nettsider med lærernes ressurser for planlegging
 2. Forslag til prosess i kollegiet for å ta i bruk plakatene og filmene

 

1.1. Plakater og filmer om kritisk tenkning

Overordnet del i læreplanverket utfordrer oss på å arbeide med kritisk tenkning i undervisningen:

Opplæringen skal gi elevene en forståelse av kritisk og vitenskapelig tenkning. Kritisk og vitenskapelig tenkning innebærer å bruke fornuften på en undersøkende og systematisk måte i møte med konkrete praktiske utfordringer, fenomener, ytringer og kunnskapsformer. Opplæringen skal skape en forståelse av at metodene for å undersøke virkeligheten må tilpasses det vi ønsker å studere, og at valg av metode påvirker det vi ser.

Les mer i Overordnet del 1.3, ‘opplæringens verdigrunnlag’. Kritisk tenkning og argumentasjon er også reflektert i læreplaner for fagene.

 

Til hjelp i dette arbeidet er det utviklet to ulike plakater om kritisk tenkning, en for 9. og 10. trinn og en litt forenklet for 8. trinn. Dere vil få levert plakater nok til alle klasserom.

Som støtte for dere og elevene i å ta disse i bruk er det laget to filmer. I disse filmene blir plakaten brukt sammen med autentiske tekster som man kritisk skal vurdere argumentasjon i. 

Den første filmen presenterer en forenklet versjon av spørsmål knyttet til de fire elementene vi ønsker at elever skal være bevisst. Den andre filmen presenterer en fullversjon av spørsmålene knyttet til elementene i kritisk tenking.

 

Vi foreslår at dere setter dere sammen og ser filmene samtidig som dere arbeider dere inn i spørsmålene på plakatene. Forslag til prosess følger under.

1.2. Forslag til prinsipper for bruk av plakaten

Situasjon

 • Plakaten brukes når elevene jobber med en engasjerende sak der det er uenighet
 • Bruk tekster fra media og la elevene jobbe i smågrupper når de kritisk vurderer tekstene
 • Lærer forklarer vanskelige ord på plakaten og litt om hva som menes med kritisk tenkning

Gjennomføring

 1. Etter at elevene har lest teksten selv, går lærer og elever gjennom den sammen, med fokus på steg én på plakaten: tolkning. Gjerne med diskusjon i smågrupper under hvert punkt: Hva handler denne teksten om? Hva er det forfatteren sier i teksten?
 2. Arbeide med få spørsmål om gangen, f.eks. ett av hovedaspektene tolkning, analyse, vurdering eller konklusjon, slik at diskusjoner i grupper og i plenum blir fokuserte, og det blir lett for alle elever å delta. 
 3. Grupper deler forslag til svar på spørsmålene på plakaten med klassen, så alle elevene får tilgang til mange idéer og avklaring av hva spørsmålene handler om. 
 4. Når elevene har erfaring med alle hovedaspekt, får de jobbe med alle aspekt på en gang å fremme evne til kritisk utforskning av flere tekster i saken, eller en ny sak, og ikke bare enkelttekster. 
 5. Formuler et resultat av arbeidet, muntlig, skriftlig eller annet, så elevene blir motiverte til å gjøre grundig arbeid.
 6. Lærer bruker elevenes erfaringer til å stimulere til refleksjon over verdien av kritisk tenkning, og hvordan vi kan bli god på det.

 

1.3. Nettsider med elevenes læringsressurser

1.4. Nettsider med lærernes ressurser i planleggingsarbeidet

8. trinn Klimaendringer  Antibiotikaresistens
9. trinn Hva er et godt kosthold? Søvn
10. trinn Solceller

 

2. Forslag til prosess i kollegiet for å ta i bruk plakatene og filmene 

Vi foreslår at skolen setter av 2 timer i utviklingstid/trinntid til å gå gjennom plakatene, vurderer valgt sak (vindkraft eller…) og vurdere saken ved hjelp av plakatene og filmene. 

 

La gjerne to ARGUMENT-lærere forberede arbeidet og lede gjennomgangen.

Se video sammen, studere plakatene og les utkast til prinsipper. Diskutere i gruppen de ulike utkastene til prinsipp vi har foreslått, og omformuler gjerne i lys av diskusjonen deres.

 

Forslag til program for utviklingstid/trinntid (2 timer) 

00:00 Introduksjon om ressursene, plakater og videoer – bruk gjerne tekst fra e-post.

00:10 Les plakat for kritisk tenkning, og se filmen “Du kan bli virkelig god på kritisk tenkning”.

00:25 Gå gjennom og diskuter utkast til prinsipper for bruk av plakatene – juster?

00:40 Se på forenklet plakat (for 8. trinn), og se filmen “Du kan bli god på kritisk tenkning” 

00:50 Åpen diskusjon om hvordan jobbe med de yngste elevene på ungdomstrinnet 

01:05 Pause

01:15 Bruk tekstene om vindturbiner (eller annet). Prøv å bruke plakaten selv “som elev”, eller som kollegaer

01:50 Er vi klare for å bruke film+plakater i klassene? Trenger vi noe mer? Ta evt. kontakt.

Forslag til tekster

Her er to tekster i vindturbin-debatten som kanskje kan brukes i lærergruppen når dere diskuterer bruk av plakatene.

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/e8AEpl/dette-er-oeya-dei-har-tenkt-aa-oeydeleggje-for-all-framtid-kari-alvhild

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/509peX/en-strengere-vindkraftpolitikk-fremover-bru-og-rotevatn

 

Forslag til andre tema og tekster:

Gruvedrift og fjord-deponi: https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/dOQzWo/naar-ble-fjordene-soeppeldynger-victoria-sundt-garder

Avslutte oljealderen, for og mot: https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/2Gl1b4/oljenaeringen-maa-bli-mindre-men-det-faar-vi-ikke-til-ved-aa-forby-den

https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/JogrGj/det-er-skammelig-aa-lete-etter-mer-olje-rauand-ismail

Psykisk helse: https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/WbyOLL/skoletimene-om-psykisk-helse-har-vaert-bortkastet-saa-langt

Bærekraft og matproduksjon: https://www.nrk.no/vestland/xl/finst-det-ei-framtid-for-turid_-1.14511472

Dyrevern: https://framtida.no/2020/04/22/gront-lys-for-mishandling-av-sel