ARGUMENT-modellen for samfunnsaktuelle problemstillinger

Hovedmålet i ARGUMENT-modellen er å engasjere og trene elevene i aktiv deltagelse i egen læring. Elever og lærer anvender kunnskaper gjennom å bruke en samfunnsaktuell problemstilling som omdreiningspunkt.

Fasene i modellen
Læringsløp med utforsking i flere faser.
Figuren viser et læringsløp med utforsking i flere faser. Elevene arbeider sammen to eller flere. Kjernen i modellen er de utforskende samtalene, elevene mellom og i klassen. I argumenterende samtaler utvikler og tydeliggjør elevene egen forståelse. I diskusjonene får de stadig støtte og tilbakemeldinger, og kan arbeide videre med utforsking og testing. Spiralene omkring kjernen viser at læringen går gjennom ulike faser. Arbeidet veksler mellom elevaktiviteter, forklaringer, kritisk vurdering i fellesskap og delingsøkter.

Tanken er at lærer først introduserer temaet, gjerne gjennom å vise medieoppslag om en kontroversiell sak. Elevene gjør egne observasjoner eller forsøk for å forstå hav saken dreier seg om, og diskuterer mulige forklaringer. De legger frem forståelse og forslag for andre, får kommentarer, og kan gå videre med undersøkelser og forklaringsmodeller. Gjennom nye delingsøkter og diskusjoner kan elevene utvikle egne begrunnete argumenter, og lære fagstoff knyttet til temaet. I de neste avsnittene er hver fase i modellen forklart nærmere.

Utdyping av fasene i modellen

Kommmer senere.