Innlegg på Lærernes dag ved Universitetet i Bergen

Utforsking og kritisk tenkning for dybdelæring i naturfag

Hvordan kan vi gjennom utforskende tilnærming utvikle
elevenes faglige forståelse og kritiske tenkning?

I foredraget blir det presentere en modell for utforskende arbeidsmåte med vekt på læring gjennom dialog. Videre pekes det på muligheter for samtidig å utvikle elevenes innsikt i og ferdigheter i kritisk tenkning

Lysbilder fra presentasjonen: Utforsking og kritisk tenkning for dybdelæring i naturfag

Takk for innspill i chatten under foredraget. Her er forslag til svar på spørsmål fra chatten.

Presentasjon på Naturfagkonferansen

ARGUMENT ble presentert på Naturfagkonferansen av Stein Dankert Kolstø, Idar Mestad, Matthias Stadler, Jan Arildsen og Henrik Akselsen. Du finner presentasjonen her:

Hvordan sikre faget i utforskende tverrfaglig samarbeid?

Dokument med inspill under gruppediskusjonen

Plakater vi har utviklet for å støtte utvikling av elevenes kritiske tenkning

Forslag til prinsipper for bruk av plakater og videoer om kritisk tenkning

Niende fellesverksted 14.november 2019

Tid: Torsdag 14.11.19 kl. 12.00-15.00

Sted: :  Rom for aktivitetsbasert læring. Realfagbygget 1. etg. (opp rampen), Allégaten 4

Målgruppe: Alle lærere, studenter og forskere i ARGUMENT

Agenda:

12.00 Oppstart med lunsj 

Innledende samtale om Utfordringen om å få alle elever mer aktiv og deltagende i faglige samtaler

Begrepsforhandling om Utforskende samtaler 

12.45 Refleksjonsaktivitet i grupper. 

Presentasjon av forarbeidet om grep for økt deltagelse fra alle elever 

13.45 Pause

14.00 Presentasjon i plenum. Deling av grep for økt deltagelse fra alle elever 

14.30 Tilbake i grupper. Studer grepene.

Formuler to grep som du har lyst til å prøve ut i egen undervisning og del dette i gruppen

14.45 Avsluttende tanker om Å endre praksis tar tid, er hardt arbeid og krever elevene med på laget

Forarbeid: Det er krevende å få alle elever til å engasjere seg faglig og gå i dybden. 

Velg ut en erfaring i egen undervisning der du fikk flere elever enn vanlig til å være aktive i de faglige samtalene i plenum. Reflekter over hvilke grep i tilretteleggingen som kan forklare den økte elevdeltagelsen. 

Erfaringen din legges frem i grupper på samlingen (Det kan handle om argumentasjon, kritisk tenking, utforskende arbeidsmåte, dialoger, delesituasjoner, elevmedvirkning eller annet som har vært viktig for elevene

Åttende fellesverksted, 4. september 2019

Velkommen til 8. fellesverksted i ARGUMENT

Tid: Onsdag 04.09.19 kl. 12.00-15.00
Sted: Jusbygg II, Jekteviksbakken 31; auditorium (+ seminarrom 3, 4 og 5 i Jusbygget). Kart for å finne auditoriet i Jusbygg II.
Målgruppe: Lærere, studenter og forskere i ARGUMENT

Agenda:

12.00 Felles i auditoriet: Velkommen,orientering om status, eksempler på matematisk modellering

12.30 Trinngrupper på seminarrom: Strukturerte diskusjoner ledet av forskerne, med utgangspunkt i justerte læringsløp, matematikk, deling, metode, stille åpne og utforskende spørsmål og bruke gode samtaletrekk. Pause ca. kl. 13.15-13.30

14.30 Felles i auditoriet: Utvidet forståelse for hva faget matematikk består av, kjerneelement LK20. Videre arbeid; test i kritisk tenking, bruk av video neste gang, ønske om en fokusgruppe av lærere. 

Forarbeid: 

 • Les gjennom høstens informasjonsskriv
 • Orienter deg om det som ble gjort i fjor på det tema som du skal prøve ut. Les notater på google-disk og snakk med en kollega som i fjor gjennomførte det tema du skal ha i år.

PS! Har du fått nye kollegaer, sørg for at han eller hun får tilgang til g-disk og er informert om hva prosjektet handler om.

Ta med: pc
Servering: lunsj, kaffe og te 

Påmelding: https://www.skolelab.no/minside/kurs/?kurs_id=1370, frist mandag 02.09.19 

Mvh styringsgruppen for ARGUMENT
v/ Janneke Tangen

 

Syvende fellesverksted, 9. april 2019

Velkommen til 7. fellesverksted i ARGUMENT

Tid: Tirsdag 09.04.19 kl. 12.00-15.00
Sted: Nøstegaten 58A, 1. etg
Målgruppe: Lærere, studenter og forskere i ARGUMENT

Agenda:

12.00-13.15
Lunsj og arbeid med kritisk tenking
 • Hvordan undervise i kritisk tenkning; modellering av konkrete klasseromssituasjoner rund antibiotika og søvn.
 • Skriving av argumenterende tekster (skriverammer for elever).
 13.15-14.30
Arbeid med læringsløpene
 • 8. og 9. trinn med fokus på kritisk tenking og argumentasjon: Utveksling av status og felles videreutvikling.
 • Videreutvikle læringsløpet fra i høst på 10. trinn.
 14.30-15.00
Forskningen i prosjektet
 • Videre arbeid i vår med test av elevenes kompetanse.
 • Spørreundersøkelse og intervju om erfaringer så langt.

Forarbeid:
Forbered deg på å fortelle om hvor dere på 8. og 9. trinn er i planleggings/ utprøvingsarbeid og hvordan dere i 10. trinn kan utvikle høstens prosjekt videre.

Hvis du vil lese mer om kritisk tenking kan du lese her:

Ta med: PC og notater
Servering: lunsj, kaffe og te
Påmelding: https://www.skolelab.no/minside/kurs/?kurs_id=1355
Påmeldingsfrist 05.04.19 kl. 12.00 pga bestilling av lunsj

Mvh styringsgruppen for ARGUMENT
v/ Janneke Tangen

Sjette fellesverksted, 18. februar 2019

Tid: Mandag 18.02.19 kl. 12.00-15.00
(Lærere på 10. trinn- se program og påmelding for valg av starttidspunkt)

Sted: Nøstegaten 58A, 1. etg

Målgruppe: Lærere, studenter og forskere i ARGUMENT

Agenda:

12.00-13.00 Lunsj og arbeid med nye læringsløp 8. og 9. trinn

13.00-14.00 Praktiske øvelser knyttet til vårens læringsløp

14.00-15.00 Faglig input med refleksjon for 8.-10. trinn om kritisk tenking

Forarbeid:

Forarbeid: Tenkeskriv i 3 minutter hva du tenker på om begrepet “kritisk tenking”.

Les om kritisk tenking i ny overordnet del av læreplanen, hvordan har du endret på din oppfattelse av begrepet? Notatene skal brukes i læresamtale på fellesverkstedet.

Hvis du vil lese mer kan du lese her:Tidsskriftene: Naturfag, Tangenten og forskning.no

Ta med: PC,notater og Pasco trådløse lyssensorer

Servering: lunsj, kaffe og te

Påmelding: via skolelab.no.
Lærerne i 10. trinn er velkommen til å delta hele økten, men kan velge å komme kl. 13.30 til lunsj og fellesforedrag. Påmeldingsfrist 14.02.19 kl. 12.00 pga bestilling av lunsj

 

Femte fellesverksted, 10. januar 2019

Velkommen til 5. fellesverksted i ARGUMENT

Tid: Torsdag 10.01.19 kl. 12.00-15.00
Sted  Rom for aktivitetsbasert læring. Realfagbygget 1. etg. (opp rampen), Allégaten 41
Målgruppe: Alle lærere, studenter og forskere i ARGUMENT

Agenda

12.00 Oppstart med lunsj
Input og diskusjoner i grupper
Utforskende arbeidsmetoder – eksempler på utfordringer og gode erfaringer fra høsten v/Idar og Stein Dankert

 • Frihet innenfor felles problemstilling?
 • Metoder for å dele mellom grupper
 • Opplæring i kritisk tenkning og argumentasjon

 

13.00 Pause
13.15 Vurdering og ulike typer sluttprodukt v/ Renate og Janneke

 • Vurdering for læring underveis – muligheter og støttestrukturer
 • Elevenes sluttprodukt – variasjonsmuligheter

13.45 Trinnarbeid:

8. og 9. trinn;arbeid med forslag til læringsløp
10. trinn; evaluering og mulighet for bruk av materialet på muntlig eksamen.

14.45 Rolleavklaringer for støtte og hjelp
15:00 Slutt.

Forarbeid:
8. og 9. trinn skriv inn konkrete forslag til vårens læringsløp frist før jul (jmf e post 06.12.18)
10. trinn Tenk gjennom og foreslå to muligheter for bruk av ARGUMENT til muntlig eksamen.

Ta med: PC og notater
Servering: lunsj, kaffe og te
Påmelding: Skolelab.no.
frist 07.01.19 kl. 12.00 pga bestilling av lunsj

Mvh styringsgruppen for ARGUMENT
v/ Janneke Tangen

Fjerde fellesverksted, 5. desember 2018

Tid: 5. desember 2018 kl. 12-15
Sted:  Rom for aktivitetsbasert læring. Realfagbygget 1. etg. (opp rampen), Allégaten 41

Målgruppe: Alle lærere, studenter og forskere i ARGUMENT

 

Agenda:

12.00 Oppstart med lunsj.
Kort om hvor vi står i prosjektet; forskning, nettsider med ressurser v/ Janneke

12.30 Erfaringsdeling og idémyldring i grupper på tvers av skoler på trinn.
Vi organiserer i 6 stasjoner hvor hver stasjon har et spørsmål som gruppene gir innspill til. Vi deler dere i trinngrupper med 5-6 personer per gruppe. Ledere på de ulike stasjonene er UH- og FagavdelingenHovedmålet er å få frem: Hva har fungert bra, hva har du lyst til å få til neste gang?

Stasjon 1:  Erfaringer med elevmedvirkning i trigger-fasen v/ Suela.

Stasjon 2:  Erfaringer med elevenes utforsking av problemstillingene v/ Stein Dankert

Stasjon 3:  Erfaringer med å få til refleksjon i den praktiske fasen v/ Frede.

Stasjon 4:  Erfaringer med argumentasjon og kritisk tenking i presentasjonsfasen v/ Rune

Stasjon 5:  Hva erfarte du at elevene lærte i naturfag?  v/ Idar

Stasjon 6:  Hva erfarte du at elevene lærte i matematikk? v/ Renate

13.30 Pause

13.45 Oppsummering av stasjonene v/leder av hver stasjon

14.15 Plan for vårsemesteret 2019 v/ Janneke

8. og 9. trinn: Diskusjoner om tema for læringsløp i vårsemesteret (Se tidligere liste)

10. trinn: Evaluering og mulighet for bruk av materialet på muntlig eksamen.

14.45 Hva ønsker dere av innhold på neste fellesverksted? Digital samskriving i par.

Forarbeid:
Forbered deg på å muntlig fortelle hva dere har gjort på skolen på ditt trinn i forhold til innholdet på stasjonene. Ta gjerne med konkrete eleveksempler.

Ta med: PC og notater

Servering: lunsj, kaffe og te

Påmelding: https://www.skolelab.no/minside/?kurs_id=1324
frist 04.12.18 kl. 12.00 pga bestilling av lunsj