5. Utforske argument i saken

5a. Kan vi spare CO2 ved å bruke solceller?

  • Hvor mye bensin eller diesel kan vi erstatte med strøm fra solcellene?
  • Hvor mye CO2 sparer vi ved å erstatte fossilbiler med el-biler?

Når vi har en felles måleenhet kan vi sammenligne drivstoff fra alle slags energikilder. For eksempel kan vi finne ut hvor mye elektrisk strøm en liter bensin tilsvarer, eller hvor mye energi det er i fyringsolje i forhold til ved eller diesel.

Velg et fossilt brennstoff som dere vil regne om. Bruk denne tabellen til å finne tallene, og sett opp en sammenligning. Hvis dere nå sammenligner med hvor mye solcellene kan produsere på en kvadratmeter – kan dere si noe om hvor mye fossilt drivstoff vi kan spare med strøm fra en kvadratmeter solcellepanel, gjennom et år?

Utslipps- og energitabeller

Fakta-ark med omregningstabeller og sammenligninger:

1. CO2-utslipp fra bensin og diesel:

Utslippene fra en liter drivstoffet kan regnes på minst to måter:

  1. Fra drivstofftanken til hjulene, det vil si vi regner bare forbrenningen i motoren. Denne måten å regne på kalles tank-to-wheel, ttw.
  2. Vi kan regne alle utslipp fra oljen pumpes opp, gjennom raffinering, transport og forbrenning, til hjulene ruller. Da blir utslippene per liter høyere, når vi regner med alt. Regnemåten kalles well-to-wheel, wtw
Drivstoff Well-to-wheel
1 liter diesel 3,2 kg CO2-ekvivalenter
1 liter bensin 2,8 kg CO2-ekvivalenter

2. Utslipp per kjørte kilometer, wtw, etter drivstoff, gram CO2-ekvivalenter

Bensin 162
Diesel 147
Biodiesel raps 71
Biodiesel soya 124
Etanol fra sukkerrør 26
Diesel med 7%rapsolje 141
Med 30% rapsolje 124

3. Klimagassutslipp fra elektrisitetsproduksjon:

Gram CO2-ekvivalenter per produsert kWh:

Vannkraft 4
Solceller 60-106 Varierer mye etter produksjonsmetode for panelen
Vindkraft 14-21
Kullkraft uten rensing 400-577
Kullkraft med rensing 180-275
Gasskraft uten rensing 400-577 Rensing av gasskraft krever karbonfangst og -lagring

 

Kilde for de tre siste tabellene: Fremtiden i Våre hender, som siterer en rekke kilder

https://www.framtiden.no/dokarkiv/faktaark/147-klimagassutslipp-fra-forbruk/file.html

Ipcc regner utslippene fra solenergi til 30-80g CO2 per kWh

http://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/srren/SRREN_Full_Report.pdf

4 Omregningstabell for energivarer, fra liter/kg til kWh

http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klima/Klima–og-energiplanlegging/omregningsverktoy_tabeller/Omregningsfaktorer-energivare-til-kWh/

Energivare Enhet Omregnet til kWh
Autodiesel 1 liter 10,056
Bensin 1 liter 9,024
Fyringsolje 1 liter 10,056
Fyringsolje 1 kg 11,972
Fyringsparafin 1 liter 9,694
Fyringsparafin 1 kg 11,972
Naturgass, i gassform 1 Sm3 9,92
Naturgass, flytende (LNG) 1 kg 12,5
LPG 1 liter 6,778
LPG 1 kg 12,815
Pellets 1 kg 4,8
Flis 1 kg 4,3
Ved og treavfall 1 m3 fast mål 2330
Bioetanol 1 liter 5,5
Bioetanol 1 kg 7,4
Biodiesel 1 liter 8,6
Biodiesel 1 kg 10,2
Biogass 1 kg 2,8

5b. Er det fornuftig å bruke solceller til energiproduksjon i stedet for eller i tillegg til vindturbiner?


Dette spørsmålet forutsetter at vi er enige om at

  1. Enten bør vi unngå å bygge vindturbiner for mange steder, eller:
  2. Vi trenger mer elektrisk energi enn det vannkraften og vindturbinene kan produsere.

Argumentene for og mot bruk av solceller kan gå flere veier, dette er bare noen:

  • arealbruk og naturinngrep
  • lokalprodusert strøm, uten lange overføringslinjer
  • økonomi
  • sammenkobling med energilagring og energibærere som hydrogen og ammoniakk

Dere finner frem til hvordan dere vil organisere argumentasjonen. Klassen kan ha en konferanse, dere kan skrive eller kanskje invitere noen samarbeidspartnere. Mange kommuner installerer solcelleanlegg på skolene sine – klassen kan legge frem ideene og argumentene sine for politikere og planleggere. Miljøorganisasjoner vil kanskje være med i en debatt, og energiselskapene er helt sikkert interesserte.

Dette læringsløpet dreide seg om energiproduksjon og naturvern. I «Argument»-programmet er det fire andre tema: antibiotikaresistens, bærekraftig kosthold, nedbør og søvn. Du finner læringsløpene her: Uib.argument.no.

Publisert 31.08.2021 – sist endret 15.09.2021