2. Bakterievekst

Vi skal bli bedre kjent med alle bakteriene som er rundt oss hele tiden. De fleste er nyttige, men noen kan gjøre oss syke.

2a. Dyrke mikroorganismer

Vi kan dyrke mikroorganismer i små skåler med næring. Hvordan det gjøres, kan du lese på naturfag.no: Mikroorganismer på kroppen og i luften.

Gruppene formulerer forutsigelser

Hva tror dere vil skje? Lag også hypoteser, dvs. forslag til forklaringer av forutsigelsene.

Observerer resultater

Observere systematisk og tenke gjennom hvordan feilkilder kan ha påvirket resultater.

Presentasjon

Når dere forbereder presentasjon av resultater: Dere blir enige på gruppen om hva som taler for at konklusjonene stemmer, og hva som taler imot, og eventuelle alternative forklaringer. Gruppene presenterer resultater for klassen etter tur.

Diskusjon

Hva kan dere/gruppen gjøre videre for å finne ut om resultatet er holdbart?

Vil de som har utført undersøkelsen ha kunnet påvirke resultatet? Hvordan?

Etterarbeid i gruppe

Hvordan endre metoden for å overbevise andre om at dere ikke har kunnet påvirke resultatet?

Individuell rapport

Kort rapportering av hypotese, metode og observasjoner, og en litt grundig diskusjon av alternative hypoteser som kan forklare observasjoner og en diskusjon av hvordan feilkilder kan ha påvirket resultatet. Til slutt et forslag til forbedring av forsøket.

Ressurser

Skriverammer for elevenes arbeid ved oppstart, ved observasjon av resultater, og ved forberedelse av kort presentasjon av resultater.

 2b. Et matematisk blikk på bakterievekst

Læringsmål: Du skal kunne forklare at endring kan gå «fortere» enn det du kanskje er vant til, og beskrive endringen med egne ord og tall.

Petrisskåler med riskorn
Bakterievekst demonstrert med petriskåler der riskorn skal forestille bakterier: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 og 128 riskorn – foreløpig….

Utforske hvor mange det blir etter hvert

Vi antar at disse bakteriene deler seg i to hver time. Vi starter med én bakterie.

Plasser riskorn i utleverte plastskåler. I første skål plasserer dere ett riskorn. I neste skål antall «riskornbakterier» dere tenker det blir etter en time. I neste skål antall riskornbakterier etter to timer, osv. Finn først ut hvor mange bakterier blir det etter 2 timer, 4 timer, 5 timer, 10 timer, 12 timer? Bruk det du vil (f.eks. riskorn, eller en figur, tabell e.l.), alt som kan hjelpe deg å finne svaret.

a) Forklar med tegning og med egne ord og tall hvordan antall riskornbakterier øker.

b) Foreslå måter vi kan bruke for å finne ut hvor mange riskornbakterier det er blitt etter f.eks. 12 eller 16 timer.

Videre arbeid etter felles diskusjon i klassen: Lag en forbedret beskrivelse av økningen i antall riskornbakterier. Lag et forslag til hvordan finne ut hvor mange riskornbakterier det er etter for eksempel 12 eller 20 timer?

Sammenlikne med «vanlig» vekst

Prisen på en pakke antibiotikatabletter er 120,- kr. Lag en tabell som viser hvor mye det koster å kjøpe 2, 4, 6, og opp til 20 pakker.

Lag et søylediagram som viser prisen på antibiotika etter hvor mange esker du kjøper.

Prøv å lage et søylediagram som viser hvor mange riskornbakterier det er i skålene dere laget for litt siden. Er det mulig?

Diskuter på gruppen hva som er forskjellen mellom de to søylediagrammene.

Deling og klassediskusjon: Hva er forskjellen mellom de to søylediagrammene? Noen tall vokser jevnt: du får dobbelt så mange tabletter hvis du betaler dobbelt så mye. Andre tallrekker vokser superfort: Når du dobler antall timer bakteriene får vokse blir det supermange flere, og vi fant noen måter å finne ut hvor mange det ble.

2c. Demonstrasjonsforsøk: Hvordan begrense bakterievekst?

Dette forsøket gjør læreren, du skal bare observere det som skjer.

Læringsmål: Bakterievekst krever tilgang til egnet næring og et miljø bakterien trives i. Dersom det er lite næring eller mye konkurranse fra andre organismer, kan veksten stoppe eller mengden avta. Antibiotika og antibac er giftig for bakterier.

Undersøkelse av resultater

Gruppen observerer resultater: Skriv ned observasjoner og ideer til mulige forklaringer av det dere ser i de ulike petriskålene.

Klassesamtale: Hva observerte dere? Hvordan kan vi forklare resultatene?

Publisert 30.08.2021 – sist endret 14.09.2021