3. Hvordan kan vi forstå grafer med middelverdi og avvik?

3a. Utforskning av grafer – endring de siste årene?

  • Se på grafene. Regnet det mer det siste året (rødmerket) enn det som var vanlig de siste fire årene før (blå søyler)? Foreslå en metode for å finne det ut.
  • Etter en stund skal alle gruppene dele forslag med klassen. Etterpå skal dere jobbe videre og prøve å forbedre egen metode.
  • Dere kan gjerne låne ideer dere fikk da andre fortalte om sine forslag. Prøv gjerne å lage en metode som bruker tall fra søylediagrammene til å regne ut om det regner mer eller mindre enn vanlig.

3b. Hvis regnet ble fordelt jevnt på alle fem årene

Velg grafen for din skole, eller en av de fire grafene. Legg sammen alle de fem tallene for hvor mye det regnet de årene. Ta tallet du finner og del på antall søyler. Vis tallet dere fant med å lage et lite merke på venstre akse. Tegn en vannrett strek gjennom merket og helt til den røde søylen. Foreslå hvordan streken kan brukes til å forklare om det regnet mer siste året enn de fire årene før.

3c. Grafisk fremstilling som avvik

Se på grafen. Hvorfor går noen søyler ned og noen opp? Kom med forslag.

3d. Lage graf som gjør avvik lett å se

Velg en av grafene. Se på ett år om gangen. Regn ut hvor mye mer eller mindre enn gjennomsnittet det regnet. Gjør dette for hvert av de fem årene. Tegn en graf der du lager en vannrett strek som viser gjennomsnittet. Så tegner du søyler som viser hvor mye mer eller mindre enn gjennomsnittet det regnet de fem årene.

3e. Undersøke perioder vi kan sammenlikne årets nedbør med

  • Se på grafen. Alle gruppene i klassen velger selv en tidsperiode på 10 år et sted. Finn gjennomsnittlig nedbør for disse ti årene. Hvor mye mer eller mindre regnet det sist år sammenliknet med de ti årene dere undersøkte?
  • Resultater fra alle gruppene skrives opp på tavlen.
  • Når vi skal se om det regner mer i år enn de siste 50 årene: Hvilken periode på 10-år er det best å sammenlikne med? Diskuter.

3f. Lage graf som viser avvik fra gjennomsnittet eller fra en normal

Velg selv en graf dere vil undersøke. Lag en graf som har en vannrett strek som viser gjennomsnittlig nedbør for perioden (dere kan også velge å bruke tallet for normal nedbør som meteorologene bruker). Tegn inn søyler som viser avvik fra gjennomsnittet (eller fra normal).

Publisert 31.08.2021 – sist endret 22.09.2023